Phase-2 Near Shradha Bhakti Ashram, Gyanlok Colony Kankhal, Haridwar - 249401 (Uttarakhand)

Call us at

+91 - 9719625600 / 9411551920

Chardham Yatra Packages

Badrinath Yatra Ex Haridwar

2 Nights / 3 Days

Badrinath Yatra Ex Delhi

4 Nights / 5 Days

Gangotri Yatra Ex Haridwar

2 Nights / 3 DaysYamunotri Yatra Ex Haridwar

2 Nights / 3 Days

Kedarnath & Badrinath Ex Haridwar

4 Nights / 5 Days

Gangotri & Yamunotri Ex Haridwar

4 Nights / 5 DaysGangotri & Badrinath Ex Haridwar

5 Nights / 6 Days

Yamunotri Gangotri
Badrinath
Ex Haridwar

7 Nights / 8 Days

Kedarnath & Badrinath
With Auli
Ex Delhi

7 Nights / 8 DaysQuick Chardham Ex Haridwar

8 Nights / 9 Days

Gangotri Kedarnath
Badrinath
Ex Haridwar

8 Nights / 9 Days

Chardham Yatra Ex Haridwar

9 Nights / 10 DaysChardham Yatra Ex Delhi

10 Nights / 11 Days

Chardham Yatra Ex Haridwar

10 Nights / 11 Days

Chardham Yatra Ex Delhi

11 Nights / 12 DaysChardham Yatra With Auli

11 Nights / 12 Days